Voorwaarden Modderrun

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door Stichting Stad & Natuur in enig jaar te organiseren evenement: de Modderrun Almere en alle onderdelen en edities die hier onder vallen. 
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Stad & Natuur)) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname
2.1. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.2. Doorverkoop of overdracht van het startbewijs van het Evenement is toegestaan.
2.3 Het is niet mogelijk om van tijdstip te wisselen na aankoop van een ticket. 
2.4. Alleen bij schriftelijke annulering vóór 1 september kan restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen op grond van de Overeenkomst aan Deelnemer plaatsvinden. Bij terugbetaling wordt 50% kosten aan Deelnemer ingehouden op de reeds betaalde inschrijfgelden en extra bestellingen.
2.5. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal vooralsnog geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan onder voorbehoud een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen aan Deelnemer plaatsvinden. De Deelnemer houdt wel recht op eventuele bestelde kleding.
2.6. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.1.1 Er zijn geen kluisjes of beveiligde tassen-garderobe aanwezig. Laat waardevolle spullen dus thuis, in de auto of bij iemand die je komt aanmoedigen. 
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn of haar deelname aan het Evenement.
3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en gebruik van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal, geluidsopnamen en dergelijke, waarop de Deelnemer herkenbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens
De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6: Reglement
6.1. Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het reglement de Modderrun Almere, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
6.2. De plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van complete inschrijvingen. Zodra het aantal beschikbare startbewijzen is vergevens stopt de plaatsing. Indien inschrijfgeld is ontvangen van Deelnemer die niet meer kan worden geplaatst zal restitutie van het volledige bedrag plaatsvinden.
6.3. De Organisatie stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer worden teruggegeven indien de Deelnemer hier op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.
6.4 .De Deelnemer moet binnen een tijdslimiet zoals bepaald door de Organisatie de hindernissenloop volbrengen in verband met vrijgave van het parcours. In het geval dat de Deelnemer niet binnen deze tijdslimiet binnen komt zal zijn/haar eindtijd niet in de uitslag worden opgenomen.
6.5. De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie te allen tijde goed zichtbaar is. Het startnummer mag niet geknipt, afgesneden of gevouwen zijn. Het is de Deelnemer verboden om andere startnummers te dragen dan die hem zijn verstrekt door de Organisatie. Bij niet opvolgen van deze regels kan tot diskwalificatie worden over gegaan. De Deelnemer is verplicht het Medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.
6.6. Deelname onder invloed van alcohol of drugs wordt niet toegestaan. Indien dit geconstateerd wordt door de Organisator zal tot diskwalificatie worden overgegaan.
6.6. De Organisatie neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.
6.7. De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
6.8. Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
6.9. Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals spandoeken en dergelijke is niet toegestaan.
6.10. Bij diskwalificatie zowel vooraf, tijdens als na afloop van het evenement geldt dat er geen restitutie van inschrijfgeld zal plaats vinden.

Artikel 7: Uitzonderingen
In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien beslist de Organisator.